.

-|- ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ-|-

 
 
 
 

 

  หน้าหลัก    คณะครูและบุคลากร 
คณะครูและบุคลากร
 


นางสาวภาวิณี มณีนพรัตน์
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 1


นางสาวภาวิณี มณีนพรัตน์
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1


นางฉวีวรรณ แก้วจู
ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 1/1


นางปริยานุช จุลพรหม
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2


นางสาวธนัตถ์นันท์ น้อยวิมล
ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 1/2


นางสาววนิดา ภูวันนา
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/3


นางสาวดวงฤดี ผมพันธ์
ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 1/3


นางสาวจิราพร ทองหนูนุ้ย
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/4


นางสาวรุ่งทิพย์ หล่อทองเลิศ
ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 1/4


นางสาวกัญญนันทน์ กิตติ์ชนะภิรมน์
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 2


นางสาวบุษกร เงินงาม
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1


นางสาวศิริรัตน์ ดีขำ
ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุาล 2/1


นางสาวอำภา พรมรักษ์
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2


นางวราพร จั่นเพ็ชร
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2


นางสาวกัญญนันทน์ กิตติ์ชนะภิรมน์
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/3


นางสาวเหมือนฝัน สาระการ
ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุาล 2/3


นางสาวพรชนัน รากแก่น
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/4


นางสาวทัศนีย์ ทรงสุวรรณ
ครพี่เลี้ยงอนุบาล 2/4


นางบำรุง ทัศนา
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1


นางสุวารี ปราบใหญ่
ครูประจำชั้น ป.1/1


นางบำรุง ทัศนา
ครูประจำชั้น ป.1/1


นางสาวพรพิมล บุญอินทร์
ครูประจำชั้น ป.1/2


นางปรารถนา พิมพ์โคตร
ครูประจำชั้น ป.1/2


นางพรทิพย์ เนตรจุ้ย
ครูประจำชั้น ป.1/3


นางอังฐิตา ฉิมแพ
ครูประจำชั้น ป.1/3


นางอมรรัตน์ อุ่ยแสงจันทร์
ครูประจำชั้น ป.1/4


นายรังสรรค์ ผลพิกุล
ครูประจำชั้น ป.1/4


นางสาวบุบผา วิรุณพันธ์
ครูประจำชั้น ป.1/5


นางเสาวณีย์ สันพิมาย
ครูประจำชั้น ป.1/5


นางศิริรัตน์ อรัณยะนาค
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2


นางสาวสุวรรณา อุตราศรี
ครูประจำชั้น ป. 2/1


นางศิริรัตน์ อรัณยะนาค
ครูประจำชั้น ป. 2/1


นางปทุมพร โตสิงห์
ครูประจำชั้น ป. 2/2


นางสาวณิชากมล ราชนานนท์
ครูประจำชั้น ป. 2/2


............
ครูประจำชั้น ป. 2/3


.............
ครูประจำชั้น ป. 2/3


นางสาคร นิ่มนวล
ครูประจำชั้น ป.2/4


นางจตุมาพร เงินยิ่งสุข
ครูประจำชั้น ป.2/4


นางสาวกาญจน์ติมา บุตรอีด
ครูประจำชั้น ป.2/5


นายอนุพล สุภา
ครูประจำชั้น ป.2/5


นางสาวมุกดา ธนไมตรีจิตต์
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


นางสาวธีราวัลย์ ลาวัณย์ทวีป
ครูประจำชั้น ป.3/1


นายกัณตภณ วงศ์ตระกูลวัฒนา
ครูประจำชั้น ป.3/1


นางพาสนา ศิริบุตร
ครูประจำชั้น ป.3/2


......................
ครูประจำชั้น ป.3/2


นางสาวศรีจันทร์ เมืองจันทร์
ครูประจำชั้น ป.3/3


นายณัฐวุฒิ เบ็ญจา
ครูประจำชั้น ป.3/3


นางสาวขนิษฐา หนูภัยยันต์
ครูประจำชั้น ป.3/4


..............
ครูประจำชั้น ป.3/4


นางสาวมุกดา ธนไมตรีจิตต์
ครูประจำชั้น ป.3/5


.............
ครูประจำชั้น ป.3/5


นางสาวรัตดารา มกรมณี
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4


นางฉวีวรรณ พรหมเมศร์
ครูประจำชั้น ป.4/1


นางสาวแสงดาว พรหมมาศ
ครูประจำชั้น ป.4/1


นางอุทัย รัตนอดิศักดิ์
ครูประจำชั้น ป.4/2


นางสาวปิยะพร ลิ้มขจรเดช
ครูประจำชั้น ป.4/2


นางสาววัลย์ณภัสร์ กนกหงส์
ครูประจำชั้น ป.4/3


นางสาวพรรณนิภา บุญสร้าง
ครูประจำชั้น ป.4/3


นางสาวรัตดารา มกรมณี
ครูประจำชั้น ป.4/4


นางสาวจริญญา สังหาร
ครูประจำชั้น ป.4/4


นางสาวสุธาทิพย์ หัวเพชร
ครูประจำชั้น ป.4/5


นางสาวสุทธิลักษณ๋ สาเหล้
ครูประจำชั้น ป.4/5


นางหัทยา สงวนพงษ์
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5


นางสาวสุขุมาภรณ์ ปิยะวงษ์
ครูประจำชั้น ป. 5/1


นางสาวกนกวรรณ บุญอิ่ม
ครูประจำชั้น ป. 5/2


............
ครูประจำชั้น ป. 5/2


นางสาวจิดาภา ศรีสิงห์
ครูประจำชั้น ป. 5/3


นางสวลี สุธาพจน์
ครูประจำชั้น ป. 5/3


นางผ่องศรี มีมาก
ครูประจำชั้น ป. 5/4


นายธนชัย มะหะหมัด
ครูประจำชั้น ป. 5/4


นางหัทยา สงวนพงษ์
ครูประจำชั้น ป. 5/5


นางสาวรินดา ทิพวัฒน์
ครูประจำชั้น ป. 5/5


นางสาวเกษรศรี ยอมเจริญ
ครูพิเศษ สายชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5


นางพัชรินทร์ วังทะพันธ์
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


นางสาวศศิธร แซ่ตัน
ครูประจำชั้น ป. 6/1


นางพัชรินทร์ วังทะพันธ์
ครูประจำชั้น ป. 6/1


นางมณฑา ปิยะธำรงชัย
ครูประจำชั้น ป. 6/2


นางวิริยาภรณ์ เปสะพันธุ์
ครูประจำชั้น ป. 6/2


นางสาวศิริวรรณ อาจหยุด
ครูประจำชั้น ป.6/3


.........................
ครูประจำชั้น ป.6/3


นางสาวนวลสุรีย์ แช่มสนิท
ครูประจำชั้น ป. 6/4


นางสาวฐิติมา ชะนะภู
ครูประจำชั้น ป. 6/4


นางสาวพรทิพย์ ดวงเพ็ญ
ครูประจำชั้น ป. 6/5


นายสนอง อัดแสง
ครูประจำชั้น ป. 6/5


นายสมยศ วงษ์รักสันติ
ครูพิเศษ สายชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
 

 
e-office : รับส่งหนังสือราชการ
User :
Pass :   

 

 


 http://www.chalerm60.ac.th

 
 
 
เมษายน 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 25 เมษายน 2561
 
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.80.87.250
คุณเข้าชมลำดับที่ 430,811
 
:โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
79 หมู่ 6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
Tel : 02-5950240  Fax : 02-9033089
Email : chalerm@chalerm60.ac.th