.

-|- ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ-|-

 
 
 
 

 

  หน้าหลัก    ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 


นางสาวภาวิณี มณีนพรัตน์
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 2


นางสาวภาวิณี มณีนพรัตน์
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1


นางสาวอมรศรี จันดำเลิศ
ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 2/1


นางสาวปัทมา ห้องแซง
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2


นางสาวธนัตถ์นันท์ น้อยวิมล
ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 2/2


นางสาววนิดา ภูวันนา
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/3


นางเอื้อมพร แก้วปลั่ง
ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 2/3


นางสาวเขมกร ปิยารัมย์
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/4


นางสาวรุ่งทิพย์ หล่อทองเลิศ
ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 2/4


นางสาวกัญญนันทน์ กิตติ์ชนะภิรมน์
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 3


นางสาวบุษกร เงินงาม
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1


นางวราพร จั่นเพชร์
ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุาล 3/1


นางสาวอังศุมาลี เรืองศรี
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2


นางสาวทัศนีย์ ทรงสุวรรณ
ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล 3/2


นางสาวกัญญนันทน์ กิตติ์ชนะภิรมน์
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/3


นางสาวดวงดาว แซ่แจว
ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุาล 3/3


นางสาวพรชนัน รากแก่น
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/4


นางฉวีวรรณ แก้วจู
ครูพี่เลี้ยงอนุบาล 3/4


นางบำรุง ทัศนา
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1


นางพรทิพย์ เนตรจุ้ย
ครูประจำชั้น ป.1 ห้องเรียน CSEP


นายไพรัช ต่อพันธ์
ครูประจำชั้น ป.1 ห้องเรียน CSEP


นางสาวพรพิมล บุญอินทร์
ครูประจำชั้น ป.1/1


นางอังฐิตา ทิพย์อาภากร
ครูประจำชั้น ป.1/1


นางสาวธีราวัลย์ ลาวัณย์ทวีป
ครูประจำชั้น ป.1/2


นางสาวธีราวัลย์ ลาวัณย์ทวีป
ครูประจำชั้น ป.1/2


นางบำรุง ทัศนา
ครูประจำชั้น ป.1/3


นายรังสรรค์ ผลพิกุล
ครูประจำชั้น ป.1/3


นางสาวศรีจันทร์ เมืองจันทร์
ครูประจำชั้น ป.1/4


นางอังฐิตา ทิพย์อาภากร
ครูพิเศษ สายชั้นป.1


นางสาวบุบผา วิรุณพันธ์
ครูประจำชั้น ป.1/5


นาย..............
ครูประจำชั้น ป.1/5


นางศิริรัตน์ อรัณยะนาค
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2


นางเสาวณีย์ สันพิมาย
ครูประจำชั้น ป.2 ห้องเรียน CSEP


นางสาวณิรัฏฐา งามสงวน
ครูประจำชั้น ป. 2/1


นายอนุพล สุภา
ครูประจำชั้น ป.2/1


นางสาวจริญญา สังหาร
ครูประจำชั้น ป. 2/2


นางสาวปนัฏฐา สุนทรมัจฉะ
ครูประจำชั้น ป. 2/2


นางสาววรพนิต โสภามาตย์
ครูประจำชั้น ป. 2/3


นางจตุมาพร เงินยิ่งสุข
ครูประจำชั้น ป. 2/3


นางบุญญาภา อักษรกาญจน์
ครูประจำชั้น ป.2/4


นางศิริรัตน์ อรัณยะนาค
ครูประจำชั้น ป.2/4


นางสาวกาญจน์ติมา บุตรอีด
ครูประจำชั้น ป.2/5


นางสาวณิชากมล ราชนานนท์
ครูประจำชั้น ป.2/5


นางสาวขนิษฐา หนูภัยยันต์
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


นางสาวนพรัตน์ จันทร์อ่วม
ครูประจำชั้น CSEP3


นางสาวศิริพันธ์ สาระรัตน์
ครูประจำชั้น ป.3/1


.........................
ครูประจำชั้น ป.3/1


นางพาสนา ศิริบุตร
ครูประจำชั้น ป.3/2


นายนิวัฒน์ เศรษฐรักษ์
ครูประจำชั้น ป.3/2


ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรุณยุภา นามวงษา
ครูประจำชั้น ป.3/3


นางสาวศิริมาพร ปุกกลาง
ครูประจำชั้น ป.3/3


นางสาวขนิษฐา หนูภัยยันต์
ครูประจำชั้น ป.3/4


นางสาวรัชนีกร ยารัมย์
ครูประจำชั้น ป.3/4


นายณัฐวุฒิ เบ็ญจา
ครูประจำชั้น ป.3/5


นางสาวแสงดาว พรหมมาศ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4


นางสาวแสงดาว พรหมมาศ
ครูประจำชั้น ป.4/1


นางสาวศศิธร แซ่ตัน
ครูประจำชั้น ป.4/1


นางสาวปิยะพร ลิ้มขจรเดช
ครูประจำชั้น ป.4/2


นายวีรชน เดชผลิต
ครูประจำชั้น ป.4/2


นางสาวเสาวลักษณ์ กระชงรัมย์
ครูประจำชั้น ป.4/3


นายรชตะ อารมณ์สวะ
ครูประจำชั้น ป.4/3


นางฤทัย คำโท
ครูประจำชั้น ป.4/4


นางปทุมพร โดสิงห์
ครูประจำชั้น ป.4/4


นางสาวสุธาทิพย์ หัวเพชร
ครูประจำชั้น ป.4/5


นางทิพวัลย์ ทองไวย์
ครูประจำชั้น ป.4/5


นางสาวจิดาภา ศรีสิงห์
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5


นางสาวสุขุมาภรณ์ ปิยะวงษ์
ครูประจำชั้น ป. 5/1


นางสาวนภสร อินทรัตน์
ครูประจำชั้น ป.5/1


นางสาวรัตดารา มกรมณี
ครูประจำชั้น ป. 5/2


นาง...................
ครูประจำชั้น ป. 5/2


นางสาวจิดาภา ศรีสิงห์
ครูประจำชั้น ป. 5/3


นายธนชัย มะหะหมัด
ครูประจำชั้น ป. 5/3


นางผ่องศรี มีมาก
ครูประจำชั้น ป. 5/4


นายนันทิพัฒน์ รวยรื่น
ครูประจำชั้น ป. 5/4


นางสาวมัลลิกา ชาติท่าค้อ
ครูประจำชั้น ป. 5/5


นายกัณตภณ วงศ์ตระกูลวัฒนา
ครูประจำชั้น ป. 5/5


นางพัชรินทร์ วังทะพันธ์
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


นางพัชรินทร์ วังทะพันธ์
ครูประจำชั้น ป. 6/1


นางสาวสุทธิลักษณ์ สาเหล้
ครูประจำชั้น ป.6/1


นางมณฑา ปิยะธำรงชัย
ครูประจำชั้น ป. 6/2


นางวิริยาภรณ์ เปสะพันธุ์
ครูประจำชั้น ป. 6/2


นางสาวศิริวรรณ อาจหยุด
ครูประจำชั้น ป.6/3


นางธนานิช บุญศรีสมฤทธิ์
ครูประจำชั้น ป.6/3


นางจำรูญศรี ประเสริฐนู
ครูประจำชั้น ป. 6/4


นายสมยศ วงษ์รักสันติ
ครูประจำชั้น ป.6/4


นางสาวพรทิพย์ ดวงเพ็ญ
ครูประจำชั้น ป. 6/5


นางสาวฐิติมา ชะนะภู
ครูประจำชั้น ป. 6/5


นายสาธิต สันพิมาย
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ
 

 
 
       
e-office : รับส่งหนังสือราชการ
User :
Pass :   

 

 


 http://www.chalerm60.ac.th

 
 
 
ธันวาคม 2564
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 5 ธันวาคม 2564
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 52.205.167.104
คุณเข้าชมลำดับที่ 864,029
 
:โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
79 หมู่ 6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
Tel : 02-5950240  Fax : 02-9033089
Email : chalerm@chalerm60.ac.th